NDARJA DHE TAKIMI

Nuk ka ndarje nëse s’ka takim
Nuk ka as takim nëse s’ka ndarje
Por takimin dhe ndarjen e mundëson koha dhe hapësira
Sikur të mungonin këto dyja, ne dy do të ishim Një
E ku do të ishim?

Fatmir Muja 2010
www.fatmirmuja.com

"Gjithçka nuk është e vërtetë, por e Vërteta është gjithçka." - F. Muja