Për trupin e etshëm, qendra është aty ku uji ndodhet
Zemra në prani të të dashurit, edhe pse rreh më shpejt, nuk lodhet,
Për shkak të dashurisë shpirti e vë trupin në lëvizje,
Mjafton ta kujtosh Të Dashurin dhe e lehtë bëhet çdo nisje,
Etja kur takohet me ujin, e humbet ekzistencën
Shpirti kur takon Të Dashurin, e humbet prezencën
Takimi është Qendra, ndarja periferia,
Trupit i bën derman uji, shpirtit veç Dashuria. ~ Fatmir Muja

Gusht 2018